Members ISIAQ STC 31
Members ISIAQ STC 31 – Health effects and epidemiology
Yuexia Sun            Chair
Malin Knutz            Vice-chair
Juan Wang            Secretary

Gabriel Beko                
Carl-Gustaf Bornehag                
Yoorim Choi                    
Chungyoon Chun                    
Mengyan Gong                    
Haidong Han                    
Nai-Yun Hsu                        
Qian Hua                        
Chen Huan
Barbara Kolarik               
Lennart Larsson                    
Josephine Lau                    
Yuguo Li                        
Isabella-Annesi-Maesano            
Corinne Mandin        
Naoe Nishihara                     
Huan Shu                        
Zuraimi M Sultan                    
Jan Sundell                        
Wai K Tham                        
Lina Wang                    
Pawel Wargocki                
Wenjuan Wei    
Zhuge Xi                
Xiaojian Xie                        
Dongqun Xu                    
Xu Yang                        
Yingping Zhang                    
Yufeng Zhang

 


Corporate Members
 
© 2017 International Society of Indoor Air Quality and Climate
Email: info@isiaq.org
Website: http://www.isiaq.org

Website Designed by Vieth Consulting